CZTERY ŚCIEŻKI TEMATYCZNE

ŚCIEŻKA
PAŃSTWO

Budowanie wielopodmiotowej współpracy, rozwoju i implementacja  najważniejszych publicznych strategii związanych z cyfryzacją i cyberbezpieczeństwem.

ŚCIEŻKA
WOJSKO

Adresowanie problemu coraz większej liczby cyberkonfliktów w Europie, dyskusja o roli NATO oraz o potrzebie wszechstronnej współpracy militarnej.

ŚCIEŻKA
PRZYSZŁOŚĆ

Zapewnienie wsparcia w procesie definiowania trendów, wyzwań i możliwości dla sektora ICT i globalnego społeczeństwa informacyjnego oraz  tworzenie cyberinnowacji.

ŚCIEŻKA
BIZNES

Określenie roli sektora prywatnego we wspólnych inicjatywach tworzenia podstaw regulacyjnych i rozwijania dojrzałych rynków cyberbezpieczeństwa.

ŚCIEŻKA
PAŃSTWO

Rozwój łączności i postęp technologiczny w codziennym życiu stają się poważnym wyzwaniem dla państw. Dlatego też, koniecznym jest dostosowanie polityk publicznych do nowych, cyfrowych realiów. Zarówno państwa jak i organizacje międzynarodowe powinny wdrażać nowe podejście dotyczące cyberprzestrzeni. Samo przedefiniowanie istniejących już strategii nie wystarczy. Odpowiedzialne podejście do cyberbezpieczeństwa wymaga nowych, solidnych fundamentów, które będą systematycznie wzmacniać zdolności do prowadzenia działań w cyberprzestrzeni.

Ścisła współpraca pomiędzy sferami prywatną a publiczną, a także kooperacja międzynarodowa powinny być wspierane i szeroko propagowane.

W XXI wieku rządy coraz intensywniej wykorzystują cyfrowe technologie w celu realizacji polityki wewnętrznej i zagranicznej. Stąd pogłębia się potrzeba umacniania relacji międzynarodowych, budowania wiarygodności oraz sieci współpracy.

CYBERBEZPIECZEŃSTWO REGIONU EUROPY ŚRODKOWO- WSCHODNIEJ – WSPÓŁPRACA I ROZWÓJ ŚRODKÓW BUDOWY ZAUFANIA

CELE DYSKUSJI:

 • rozpowszechnienie idei środków budowy zaufania i bezpieczeństwa dla cyberprzestrzeni
 • identyfikacja i promocja środków, które pozwolą na  dopełnienie międzynarodowej/regionalnej współpracy w zakresie i z perspektywy środków budowy zaufania i bezpieczeństwa dla cyberprzestrzeni w Europie Środkowo-Wschodniej
 • identyfikacja dodatkowych instrumentów dla Europy Środkowo-Wschodniej zaprojektowanych tak aby wzmocnić współpracę i przejrzystość w dziedzinie cyberbezpieczeństwa na poziomie narodowym i regionalnym

DYREKTYWA NIS – JAK WPROWADZIĆ PIERWSZĄ UNIJNĄ  LEGISLACJE DOTYCZĄCĄ  CYBERBEZPIECZEŃSTWA?

CELE DYSKUSJI:

 • zdefiniowanie głównych wyzwań związanych z implementacją Dyrektywy NIS
 • stworzenie rekomendacji dla implementacji Dyrektywy NIS
 • harmonizacja strategii i działań państw członkowskich w zakresie cyberbezpieczeństwa

ŚCIEŻKA
WOJSKO

Cyberprzestrzeń jest nieodłącznym elementem współczesnych konfliktów militarnych. Uwzględniając tę perspektywę, rządy państw oraz organizacje międzynarodowe muszą podjąć wyzwanie rozwijania innowacyjnych strategii oraz doktryn obronnych.

W związku z faktem, że militarne działania w cyberprzestrzeni różnią się  od wojny prowadzonej w sposób konwencjonalny, regulujące je zasady muszą być dokładnie przemyślane, podobnie pod uwagę należy wziąć  doświadczenie jednostek operujących w cyberprzestrzeni. Współczesne cyfrowe pole walki nie tylko otwiera nowe możliwości przeprowadzania operacji militarnych, lecz także generuje wyzwania płynące z nowych zagrożeń bezpieczeństwa.

POLITYKA CYBEROBRONY PO SZCZYCIE NATO W WARSZAWIE

CELE DYSKUSJI:

 • przedstawienie i analiza wniosków warszawskiego szczytu NATO
 • rozpoznanie możliwości wzmocnionej współpracy na linii NATO-UE
 • zdefiniowanie kolejnych kroków dotyczących polityki cyberobrony NATO

 

WALKA Z TERRORYZMEM ZA POMOCĄ CYBERNARZĘDZI

CELE DYSKUSJI:

 • analiza różnych strategii wykorzystywania cyberprzestrzeni do osiągania zamierzonych celów
 • zdefiniowanie i dyskusja nad działaniami podejmowanymi w cyfrowej rzeczywistości, które mogą ułatwić zwalczanie zorganizowanego terroryzmu (ze specjalnym uwzględnieniem działań cyberwywiadu)
 • rozważenie możliwych kontrowersji związanych z operacjami w cyberprzestrzeni wymierzonymi przeciwko terrorystom

ŚCIEŻKA
PRZYSZŁOŚĆ

Dynamiczny rozwój cyberprzestrzeni wywiera coraz silniejszy wpływ na rzeczywistość społeczną, polityczną i ekonomiczną. Rozbudowana sieć współpracy to nie tylko korzyści płynące z przepływu informacji, nowych produktów i usług, lecz także realne zagrożenia związane z bezpieczeństwem nowych technologii komunikacyjnych, prywatnością i ochroną danych. Aby stawić czoła przyszłym wyzwaniom międzynarodowa społeczność powinna być jednogłośna w definiowaniu rozmaitych, złożonych trendów rozwijającej się cyberprzestrzeni. Dzięki temu możliwe będzie zaprojektowanie strategii i koncepcji stanowiących narzędzie do podjęcia ważnych działań, takich jak edukacja czy tworzenie centrów doskonalenia ekspertów ds. cyberbezpieczeństwa. Sprawne funkcjonowanie państw, społeczeństw i jednostek gospodarczych będzie zależało od rezultatów tych działań i inicjatyw.

PRZYGOTOWANIE ZASOBÓW LUDZKICH NA NADCHODZĄCE CYBERWYZWANIA

CELE DYSKUSJI:

 • zdefiniowanie konkretnych obszarów ekspertyzy, gdzie zapotrzebowanie na specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa jest największe
 • wypracowanie strategii edukacji i szkoleń (w kontekście braków w zasobach ludzkich)
 • analiza roli państw, UE, NATO, sektora prywatnego i akademickiego w procesie edukacji specjalistów

CYBERINNOWACJE – PROMOWANIE ROZWOJU I WSPÓŁPRACY

CELE DYSKUSJI:

 • analiza najlepszych praktyk w budowaniu wielopodmiotowych społeczności, wśród których powstają najbardziej kreatywne i innowacyjne projekty
 • zdefiniowanie czynników promujących innowacje w dziedzinie cyberbezpieczeństwa
 • zacieśnienie współpracy i możliwości wymiany poglądów pomiędzy różnymi interesariuszami cyberbezpieczeństwa

ŚCIEŻKA
BIZNES

Dynamiczny rozwój cyberprzestrzeni stworzył zupełnie nowe, niespotykane wcześniej możliwości prowadzenia biznesu. Przedsiębiorcy bez wielkich przeszkód prowadzą działalność w skali globalnej. Jednocześnie mogą stać się celem cyberataku  dokonanego z dowolnego miejsca na ziemi. Cyberataki mogą przyczynić się do zakłóceń w  procesach i usługach biznesowych. Mogą także prowadzić do fizycznych uszkodzeń infrastruktury, utraty poufnych informacji, środków finansowych, czy wreszcie naruszenia reputacji konkretnych podmiotów. Cyberbezpieczeństwo powinno być zatem postrzegane jako nieodłączny aspekt całościowej strategii biznesowej.

Co więcej, sektor prywatny jest nieustannie zaangażowany w rozwój dojrzałych rozwiązań w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. Również rola przedsiębiorstw w podnoszeniu poziomu bezpieczeństwa państwowego jest coraz większa. Współpraca sektorów publicznego i prywatnego jest niewątpliwie fundamentem  najważniejszych  działań, projektów i inicjatyw, dlatego też powinna być traktowana jako istotna składowa państwowych strategii cyberbezpieczeństwa.

CYBERBEZPIECZEŃSTWO PRZEMYSŁOWYCH SYSTEMÓW STEROWANIA

CELE DYSKUSJI:

 • zrozumienie wagi przemysłowych systemów sterowania (ICSs) i czynników wpływających na ich cyberbezpieczeństwo
 • zdefiniowanie głównych cyberzagrożeń wymierzonych w ICSs
 • wypracowanie rekomendacji dla zapewniania cyberbezpieczeństwa ICSs (w różnych sektorach)

HISTORIE SUKCESU WSPÓŁPRACY PRYWATNO – PUBLICZNEJ-– POZIOM GLOBALNY, REGIONALNY i KRAJOWY

CELE DYSKUSJI:

 • zdefiniowanie czynników determinujących udaną współpracę prywatno-publiczną, analiza strategii zorientowanych na połączenie sektora publicznego i prywatnego w procesie projektowania ekosystemów cyberbezpieczeństwa oraz walki z cyberzagrożeniami
 • promowanie inicjatyw i wzmocnienie współpracy pomiędzy interesariuszami